UA

FAQ Empreses

1.- Què he de fer si vull sol·licitar estudiants de pràctiques extracurriculars GIPO?

 • Per a acollir-se a aquest Programa, si és la primera vegada que se sol·licita, és necessari la formalització d'un Conveni de Cooperació Educativa, la qual pot sol·licitar-se durant el curs acadèmic vigent (setembre-juliol).
   

2.- Quina validesa té el Conveni de Cooperació Educativa?

 • El Conveni tindrà una vigència de 4 anys, podent prorrogar-se de manera expressa per 4 més.
   

3.- Com puc incorporar a un/a estudiant en pràctiques?

 • Després de rebre la proposta de pràctiques i després de verificar-la, aquesta oferta es publicarà en nostre Tauler d'anuncis Pràctiques GIPO, (donant-li difusió en les nostres xarxes socials oficials, perquè puguen rebre el major nombre de candidats al correu electrònic que ens indiquen).
 • Selecció: L'entitat col·laboradora comunicarà al GIPO el/la estudiant seleccionat/a, perquè puga preparar amb mínim de 24 hores d'antelació l'annex corresponent al Conveni de Cooperació Educativa prèviament signat.
   

4.- Pot concertar-se de mutu acord una pràctica amb un/a estudiant en concret?

 • Sí, sempre que el/a estudiant complisca les condicions per a estar inscrit/a en el programa, i la pràctica complemente els seus estudis actuals, se sol·licitarà a través del proposta de pràctiques
   

5.- Puc prorrogar l'estada d'un/a estudiant en pràctiques?

 • Sí, fins a aconseguir el màxim permés de 6 mesos, a través del pròrroga annex
   

6.- Puc modificar les hores o bossa d'ajuda del/l'estudiant durant el desenvolupament de la pràctica?

 • Sí, així com si hi ha canvi de tutor/a, es notificarà qualsevol canvi en l'annex a través del modificació annex
   

7.- Quines despeses suposa incorporar a un/a estudiant en pràctiques?

 • La Fundació General de la UA emetrà una factura mensual a l'entitat col·laboradora pel total de despeses (56,40€ com a despeses de gestió + bossa d'ajuda, segons els nostres imports mínims), quantitats que són deduïbles.
 • Les despeses de Seguretat Social seran 56,90€ mes/estudiant.

20h/setmana 315€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 56,90€ SS
25h/setmana 395€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 56,90€ SS
30h/setmana 480€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 56,90€ SS
35h/setmana 555€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 56,90€ SS
40h/setmana 640€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 56,90€ SS
 

8.- He de donar d'alta en la Tresoreria General de la Seguretat Social al/l'estudiant?

 • Després de l'entrada en vigor del R.D. 1493/2011, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, es regula l'obligació de donar d'alta en la Seguretat Social i cotitzar per els/as estudiants universitaris/as que realitzen pràctiques externes remunerades.
 • Aquesta obligació és responsabilitat de l'empresa o entitat que finance el programa de pràctiques.
   

9.- Els/les estudiants en pràctiques tenen dret a vacances?

 • Les pràctiques per la seua naturalesa i temporalitat no comporten períodes de vacances. No obstant això, l'empresa podrà establir o acordar amb el/la estudiant períodes de no assistència. L'entitat haurà de respectar l'obligació d'assistir a la realització d'exàmens, així com el/la estudiant haurà d'aportar un justificant per haver assistit.
   

10.- Es pot rescindir una pràctica?

 • Les pràctiques podran rescindir-se en qualsevol moment, tant per part de l'entitat com per part de l'alumnat, sempre que existisca una causa justificada, emplenant el baixa/anul·lació pràctiques corresponent.
   

11. Té el/la estudiant dret al dia d'examen?

 • Sí, però té obligació d'informar prèviament el seu tutor/a així com presentar posteriorment justificant d'assistència a l'examen.
   

12.- Quant temps pot realitzar un/a estudiant les pràctiques GIPO?

 • Duració mínima de la pràctica 1 mes, màxima de 6 mesos al llarg de la seua vida acadèmica.
   

13.- Deu el/la tutor/a avaluar al/l'estudiant després de finalitzar les pràctiques GIPO?

 • Si, el/la tutor/a i en compliment de la Legislació vigent, té l'obligació de remetre el qüestionari avaluació al GIPO, en finalitzar l'estada pràctica de cada estudiant al qual tutoritze).
   

14.- Quin és el cost mensual d'un/a estudiant en pràctiques?

20h/setmana 315€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 56,90€ SS
25h/setmana 395€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 56,90€ SS
30h/setmana 480€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 56,90€ SS
35h/setmana 555€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 56,90€ SS
40h/setmana 640€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 56,90€ SS
 

15.- Les despeses de gestió són mensuals?

 • Sí, fixos, mensuals i per estudiant.
   

16.- Com es paga la bossa d'ajuda al/l'estudiant?

 • La UAFG (GIPO) emetrà una factura mensual a l'Empresa o Entitat col·laboradora per els despeses de gestió + l'import corresponent a la bossa d'ajuda (en aquest supòsit el GIPO abonarà al/l'estudiant la bossa d'ajuda com a pagament delegat).
 • L’entitat col·laboradora podrà abonar la bossa d'ajuda directament al/l'estudiant, i en aquest cas GIPO emetrà una factura mensual només per les despeses de gestió.
   

17.- Quan he d'abonar la bossa d'ajuda a percebre per el/la estudiant?

 • El pagament de la factura ha de realitzar-lo l'empresa a final del mes en curs.

 

Contacte

Mª José Parra , Responsable del Servei de Pràctiques GIPO.

Mª Teresa Gómez , Servei de Pràctiques GIPO.

Ana Tortosa , Tècnic de Gestió GIPO.

Tfno. 965909828 / 965903887

 

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info