UA

Borsa de Pràctiques (Informació per Estudiants)

 

Comunicat del GIPE-Pràctiques per a Entitats col·laboradores i Alumnat

 

Es podran iniciar i/o continuar aquelles pràctiques en les quals l'entitat col·laboradora pot facilitar la realització de les tasques formatives a distància, amb mitjans telemàtics (Pràctiques No Presencials) i sempre que l'entitat no estiga sumida en un ERTE.

Aquesta opció no presencial només serà possible si el tutor o la tutora de l'entitat i el tutor o la tutora de la universitat estan conformes i consideren que el Projecte Formatiu proposat es pot realitzar amb mitjans telemàtics i de manera efectiva.

 

 

 

 

La Fundació General de la Universitat d'Alacant, a través del Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPE), desenvolupa el Programa de Pràctiques Universitaris per a l'Empresa.

L'objectiu fonamental d'aquest programa és acostar l'estudiant universitari al món empresarial perquè pose en pràctica els coneixements adquirits durant la carrera en àrees tan properes com siga possible a la seua formació.

Funcionament de la Borsa de Pràctiques

 • L 'estudiat s'inscriurà en la Borsa de Pràctiques a través del formulari en línia (disponible al final d'aquesta pàgina)
 • El GIPE farà una preselecció de candidats entre els y les estudiants inscrits en la Borsa de Pràctiques.
 • L'estudiant signarà l'annex corresponent a la realització de la pràctica.
 • L'empresa o institució abonarà mensualment a la Fundació l'import de la borsa d'ajuda pactada amb l'alumne o l'alumna..
 • La Fundació General de la Universitat d'Alacant ingressarà a l'alumne o alumna mensualment la borsa d'ajuda rebuda per l'empresa o institució, mitjançant transferència bancària.
 • L'entitat col·laboradora podrà optar per abonar la borsa d'ajuda directament al/l'alumne/a.
 • En cap cas, la Fundació es farà càrrec de l'impagament de la borsa d'ajuda per part de l'empresa.

Condicions / Directrius

 • El Programa està dirigit als alumnes de qualsevol titulació de la Universitat d'Alacant que hagen SUPERAT EL 50 % dels crèdits de la seua titulació i que estiguen al corrent en el pagament de la matrícula. Així mateix podran participar en el Programa de Pràctiques els estudiants que estiguen matriculats en un Màster Oficial o títol propi de la Universitat d'Alacant.
 • Un/a alumne/a podrà realitzar un màxim de 6 mesos de pràctiques per curs acadèmic (de l’inici del curs al 30 de setembre).
 • Un/a estudiant podrà fer un màxim de 6 mesos de pràctiques extracurriculares en la mateixa entitat.
 • Un/a estudiant no podrà superar, en total, 12 mesos de pràctiques (Grau) i/o 6 mesos (Màster i Títol Propi).
 • Amb la inscripció en el Programa, l’estudiant donarà el seu consentiment perquè la fitxa que aporte puga ser remesa per la Fundació a empreses, institucions o organismes a manera de difusió del seu currículum..
 • No existirà relació contractual entre l'empresa i l'estudiant a l'empara del Reial Decret 592/2014.
 • L'entitat col·laboradora estarà obligada a donar d'Alta a l'Estudiant en el Règim de la Seguretat Social (R.D.1493/2011).
 • En cas d'abandonar la pràctica abans del període estipulat, l’alumne o alumna haurà de comunicar-ho a l'empresa i a aquest Gabinet de forma escrita, i haurà d’indicar, així mateix, les causes que haurien motivat aquest abandó. L'alumne tindrà l'obligació de fer com a mínim UN MES de pràctiques una vegada signat l'annex corresponent, excepte causa de força major. En cas que l'alumne no comunique l'abandó de la pràctica o qualsevol altra anomalia, el GIPE no se’n farà responsable.
 • L'estudiant deixarà d'estar inscrit en el Programa:
  1. Per petició del mateix estudiant, comunicada per escrit a aquest Gabinet.
  2. Per deixar de tenir la condició d'estudiant de la Universitat d'Alacant (haver superat el cent per cent dels crèdits dels estudis pel que està inscrit en el Programa).
 • La pertinença a la Borsa de Pràctiques tindrà com a durada el CURS ACADÈMIC EN VIGOR i estarà sotmesa a aquestes condicions: L'ALUMNE INSCRIT HAURÀ DE NOTIFICAR LES MODIFICACIONS QUE ES PRODUÏSQUEN EN EL SEU EXPEDIENT O EN EL SEU CV EN CADA CONVOCATÒRIA al llarg del CURS

 

• Els import mínims de la borsa d'ajuda són:

 

20 hores/ setmana

315 € mes

 

25 hores/ setmana

395 € mes

 

30 hores/ setmana

480 € mes

 

35 hores/ setmana

555 € mes

 

40 hores/ setmana

640 € mes

Tot estudiant que realitze pràctiques externes de caràcter extracurricular, haurà de lliurar al GIPE la Memòria Final quan finalitze les mateixes, juntament amb el Qüestionari de valoració sobre el programa de pràctiques.

Aquesta entrega té caràcter obligatori

La data de lliurament de la memòria serà de 20 dies des de la finalització de les mateixes.

La memòria i qüestionari es podran enviar per correu electrònic a majo.parra@ua.es .

Avís IMPORTANT: Els/as estudiants que no lliuren aquesta documentació en el termini indicat, seran penalitzats no podent sol·licitar la Convalidació de la Pràctiques, ni certificació alguna de les mateixes

IMPORTANT

 • Els alumnes que estiguen inscrits d'anys anteriors hauran d’accedir a la seua fitxa, fer-hi les modificacions pertinents i DONAR-SE D'ALTA en el NOU CURS acadèmic.
 • Per norma prevaldrà la Normativa de la Universitat d'Alacant relativa a les Pràctiques Acadèmiques Externes
 • http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/documentos/-gestadm/empresas/normativa-ua.pdf
 • http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/documentos/modificacion-normativa-ua-practicas-externas.pdf
 • Les i els estudiants que vulguen realitzar pràctiques a l'estiu i es titulen, NO hauran de sol·licitar el títol.

AVÍS IMPORTANT (1)

Els i les estudiants majors de 28 anys, per a poder realitzar pràctiques extracurriculares hauran de Contractar el Segur Escolar Voluntari en el seu Centre d'Estudis

https://web.ua.es/va/oia/tramits/assegurances.html

AVÍS IMPORTANT (2)

Els i les estudiants que cursen un Títol Propi (Màster, Especialista o Expert), per a poder realitzar pràctiques extracurriculares hauran de Contractar el Segur Escolar Voluntari en el seu Centre d'Estudis

AVÍS IMPORTANT (3)
Els/les estudiants no residents en la C.I. Europea, hauran d'enviar per email (majo.parra@ua.es) o presentar en les oficines, còpia del seu permís de residència on conste la data de caducitat.

Tot/a estudiant que vulga sol·licitar la Convalidació de les seues Pràctiques, haurà de seguir els procediments i terminis establits pel seu Centre d'Estudis (Facultat o Escola).

Inscripció

Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb M. José Parra , Responsable del Servei de Pràctiques.

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info