UA

Borsa de Pràctiques (Entitats Col·laboradores)

Comunicat del GIPE-Pràctiques per a Entitats col·laboradores i Alumnat

 

Es podran iniciar i/o continuar aquelles pràctiques en les quals l'entitat col·laboradora pot facilitar la realització de les tasques formatives a distància, amb mitjans telemàtics (Pràctiques No Presencials) i sempre que l'entitat no estiga sumida en un ERTE.

Aquesta opció no presencial només serà possible si el tutor o la tutora de l'entitat i el tutor o la tutora de la universitat estan conformes i consideren que el Projecte Formatiu proposat es pot realitzar amb mitjans telemàtics i de manera efectiva.

 

La Fundació General de la Universitat d'Alacant, a través del Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPE), desenvolupa el Programa de Pràctiques Universitàries per a l' entitat col·laboradora.

L'objectiu fonamental d'aquest programa és acostar l'estudiant universitari al món empresarial perquè pose en pràctica els coneixements adquirits durant la seua carrera en àrees tan properes com siga possible a la seua formació.

 

Funcionament de la Borsa de Pràctiques

I. Signatura de Conveni

L' entitat col·laboradora signarà un Conveni de Cooperació Educativa amb la Universitat d'Alacant i amb la seua Fundació General a través del formulari corresponent

( no es podrà gestionar cap practica fins que el Conveni no estiga signat )

II. Proposta de Pràctiques

 • L'entitat col·laboradora comunicarà al GIPE el perfil laboral i humà demandat a través del formulari corresponent
 • El GIPO farà una preselecció de candidats que millor s'adeqüen al perfil sol·licitat i us facilitarà els currículums.
 • L' entitat col·laboradora comunicarà al GIPE el/la candidat/a o candidats seleccionats, i cada candidat/a signarà un annex al conveni.
 • La Fundació General de la Universitat d'Alacant emetrà una factura mensual a l' entitat col·laboradora pel total de despeses (despeses de gestió + borsa d'ajuda), quantitats que són deduïbles.
 • Si així ho desitja, l' entitat col·laboradora podrà abonar la borsa d'ajuda directament a l'alumne, en aquest cas la Fundació emetrà una factura mensual només per les despeses de gestió.
 • L' entitat col·laboradora farà el pagament de la factura o el domiciliarà per a la seua major comoditat.

Condicions / Directrius

 • El Programa està dirigit als alumnes de qualsevol titulació de la Universitat d'Alacant que hagen SUPERAT EL 50 % dels crèdits de la seua titulació i que estiguen al corrent en el pagament de la matrícula. Així mateix podran participar en el Programa de Pràctiques els estudiants que estiguen matriculats en un Màster Oficial o títol propi de la Universitat d'Alacant.
 • Les pràctiques tindran una durada mínima d'1 mes i màxima de 6 per curs acadèmic (de l'inici de curs fins al 30 de setembre).
 • Un/a estudiant podrà fer un màxim de 6 mesos de pràctiques extracurriculares en la mateixa entitat.

 • No existirà relació contractual entre l' entitat col·laboradora i l'alumne a l'empara del Reial Decret 592/2014, sobre pràctiques acadèmiques externes.

 • L' entitat col·laboradora estarà obligada a donar d'Alta a l'Estudiant en el Règim de la Seguretat Social (R.D. 1493/2011).
 • Els import mínims de la borsa d'ajuda són:

 

20 hores/ setmana

315 € mes

 

25 hores/ setmana

395 € mes

 

30 hores/ setmana

480 € mes

 

35 hores/ setmana

555 € mes

 

10 hores/ setmana

640 € mes

 • • Les despeses de gestió seran de 56,40 € mes/alumne (IVA inclòs).

  • Les despeses de Seguretat Social seran de 56,90€ mes/alumne.

 

NORMATIVA PER ELS I LES  TUTORS/AS

El/a Tutor/a i en compliment de la Legislació vigent, té l'obligació de remetre el Qüestionari al GIPE (correu postal/ en persona o per e-mail: majo.parra@ua.es ) en finalitzar l'estada pràctica de cada estudiant al que tutoritze.

Formularis de Sol·licitud

SSi el que desitja és prorrogar un conveni de pràctiques existent:

IMPORTANT: LES SOL·LICITUDS DE PRÒRROGA  HAURAN DE COMUNICAR-SE ALMENYS AMB 15 DIES D'ANTELACIÓ

·  Per norma prevaldrà la Normativa de la Universitat d'Alacant relativa a les Pràctiques Acadèmiques Externes

http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/documentos/-gestadm/empresas/normativa-ua.pdf

http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/documentos/modificacion-normativa-ua-practicas-externas.pdf

Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb M. José Parra Enviar Correo, Responsable del Servei de Pràctiques.

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Compartir en LinkedIn

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info