UA

Borsa de Pràctiques (Entitats Col·laboradores)

Comunicat del GIPE-Pràctiques per a Entitats col·laboradores i Alumnat

Les pràctiques externes (GIPO) es desenvoluparan en la modalitat presencial, semipresencial o no presencial, respectant sempre les mesures sanitàries que   estiguen establides en aquestes empreses o entitats, que no tinguen limitada totalment la seua activitat, sempre que s'haja subscrit el corresponent Conveni de Cooperació Educativa.

 • Els i les estudiants en pràctiques no presencials o semipresencials, estaran en tot moment sota supervisió i tutela amb mitjans telemàtics i de manera efectiva comprometent-se l'Entitat Col·laboradora a facilitar la realització de les tasques formatives a distància, amb mitjans telemàtics.  
 • L'entitat col·laboradora i estudiant es comprometen a complir les mesures de seguretat i salut establides en el centre de pràctiques assignat. L'entitat tindrà el deure d'informar, formar i fer respectar a l'estudiantat aquestes mesures, així com proporcionar-li els mitjans de seguretat i protecció indispensables per al desenvolupament de la pràctica. Per part seua, el/la estudiant es compromet a complir i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de l'entitat; compromís que adquireixen tots dos a través del document d'acceptació de la pràctica.

 

 

La Fundació General de la UA, GIPO, desenvolupa un Programa de Pràctiques Voluntàries, Extracurriculars i Remunerades.

L'objectiu fonamental és acostar a l'alumnat al món empresarial, a fi que pose en pràctica els coneixements adquirits durant els seus estudis.

 

Funcionament de la Borsa de Pràctiques

I. Signatura de Conveni (no es podrà gestionar cap pràctica fins que cadascuna de les parts tinga el Conveni original signat), a través del formulari corresponent (el qual tindrà una vigència de 4 anys, podent prorrogar-se de manera expressa per 4 més).

II . Proposta de Pràctiques, a través del formulari corresponent.

 • Després de rebre la proposta de pràctiques i després de verificar-la, aquesta oferta es publicarà en nostre Tauler d'anuncis Pràctiques GIPO, (donant-li difusió en les nostres xarxes socials oficials, perquè puguen rebre el major nombre de perfils al correu electrònic que ens indiquen).
 • Selecció: L'entitat col·laboradora comunicarà al GIPO el/a estudiant seleccionat. 

III. Signatura d'Annex, s'emetrà un annex al conveni per cada estudiant seleccionat/a que haurà de ser retornat signat. Prèviament l'entitat col·laboradora haurà d'haver donat d'alta al/l'estudiant en el Règim de SS.SS.

IV. Facturació                                            

 • La UAFG (GIPO) emetrà una factura mensual a l'Empresa o Entitat col·laboradora per els despeses de gestió + l'import corresponent a la bossa d'ajuda (en aquest supòsit el GIPO abonarà al/l'estudiant la bossa d'ajuda com a pagament delegat).
 • L'entitat col·laboradora podrà abonar la bossa d'ajuda directament al/l'estudiant, i en aquest cas GIPO emetrà una factura mensual només per les despeses de gestió.
 • El pagament de la factura ha de realitzar-lo l'empresa a final del mes en curs.

V.- Avaluació

 • El/a Tutor/a i en compliment de la Legislació vigent, té l'obligació de remetre el qüestionari d'avaluació al GIPO, en finalitzar l'estada pràctica de cada estudiant al qual tutoritze).

 

Condicions / Directrius del programa pràctiques extracurriculars

I.- El Programa està dirigit a estudiants:

 • Qualsevol Grau de la UA que hagen superat el 50% dels crèdits dels seus estudis, (i no tinguen el 100%).
 • Alumnat que estiga matriculat en un Màster Oficial o Títol Propi de la UA.

II.- Duració mínima de la pràctica 1 mes, màxima de 6 mesos per estudiant.

III.- No existirà relació contractual entre l'entitat col·laboradora i el/a estudiant a l'empara del Reial Decret 592/2014 sobre pràctiques acadèmiques externes.

IV.- L'Empresa té l'obligació de facilitar a els/es estudiants la compatibilitat dels seus estudis amb la realització de pràctiques.  Per tant els dies d'examen estan exempts d'acudir a l'empresa (els/es estudiants tenen obligació d'informar prèviament l'empresa i han de presentar justificant d'assistència)

 

Obligacions per a l'entitat col·laboradora

I.- L'entitat col·laboradora estarà obligada a donar d'Alta al/a Estudiant en el Règim de la Seguretat Social (R.D. 1493/2011), abans de l'inici de les seues pràctiques.

II.- Els imports mínims de la Borsa d'Ajuda són:

 • Les despeses de gestió seran de 56,40€ mes/estudiant (IVA inclòs).
 • Les despeses de Seguretat Social seran 76,24€ mes/estudiant.

20h/setmana 315€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 76,24€ SS
25h/setmana 395€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 76,24€ SS
30h/setmana 480€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 76,24€ SS
35h/setmana 555€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 76,24€ 8SS
40h/setmana 640€/mes + 56,40 despeses gestió/mes + 76,24€ SS

 

Informació addicional

Formularis de Sol·licitud

Si el que desitja és prorrogar un annex de pràctiques existent (les sol·licituds de pròrroga, hauran de comunicar-se almenys amb 7 dies d'antelació):

*Per norma prevaldrà la Normativa de la Universitat d'Alacant relativa a les Pràctiques Acadèmiques Externes:

 

Contacte

Mª José Parra , Responsable del Servei de Pràctiques GIPO.

Mª Teresa Gómez , Servei de Pràctiques GIPO.

Ana Tortosa , Tècnic de Gestió GIPO.

Tfno. 965909828 / 965903887

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info