UA
Logotip Fundación General de la Universidad de Alicante Logotip Universidad de Alicante Logotip Facebook Logotip Twitter Logotip Linked IN Icona de correu electrònic Icona de codi QR Logo Instagram

Modalitats de contractació després de la Reforma Laboral 2022

Noves modalitats de contractació:

A partir del 30 de març de 2022 aquest serà el marc normatiu


L'RDL 32/2021, de 28 desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, modifica l'Estatut dels treaballadors per a generalitzar el contracte indefinit i limitar la temporalitat. S'eliminen així els contractes d'obra i servei, els eventuals i d'interinitat, permetent-se la contractació de duració determinada només per circumstàncies de la producció i per substitució d'una persona treballadora. S'estableix, a més, una nova regulació dels contractes formatius i dels contractes fixos discontinus. A més, en el sector de la construcció es regula el nou contracte indefinit adscrit a obra.

Contractació de duració determinada:
-En cas de necessitat a causa de la substitució d'un treballador/a. El substitut o la substituta podrà començar la prestació de serveis com a màxim, durant 15 dies previs a la substitució.

-Augment imprevisible/ circumstàncies de la producció. En aquest cas, el temps màxim oscil·la entre els 6 mesos i els 12 (si així ho recull el conveni col·lectiu). Com a clar exemple, s'emmarquen les campanyes de nadal, de rebaixes o agrícoles, amb un màxim de 90 dies a l'any no consecutius.

Es redueix a 18 mesos en un període de 24 mesos el termini permés per a l'encadenament de contractes temporals. Si aquesta fórmula s'incomplira, el treballador passarà a adquirir la condició d'indefinit.

Contracte fix discontinu: haurà de concertar-se per a treballs de naturalesa estacional o activitats productives de temporada. Les persones treballadores tenen, amb el contracte fix-discontinu, els mateixos drets que els emparen en l'indefinit, inclosa la indemnització per acomiadament
En el cas que, en un període de dos anys, l'empleat acumule més d'any i mig encadenant contractes en una mateixa empresa, passarà a ser indefinit.

Contractes formatius, que tindrà dues modalitats:

•    Formació en alternança:

o    Persones de fins a 30 anys
o    La duració establida oscil·la entre els 3 mesos i els 2 anys.
o    El seu objectiu és poder compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els processos formatius en formació professional, estudis universitaris o Catàleg d'Especialitats formatives
o    Haurà d'haver-hi un tutor que s'encarregue de monitorar el pla formatiu.
o    Les jornades seran no superiors al 65% el primer any i 85% el segon any sense poder realitzar hores extra, treball a torns o jornades nocturnes.
o    La retribució s'adaptarà al conveni i no podrà baixar de 60% (el primer any i del 75% el segon any). Mai serà menor al SMI proporcional a la jornada.
o    No genera indemnització a la seua finalització

•    Obtenció de la pràctica professional:

o    La duració del contracte no pot ser inferior als 6 mesos ni superior a 1 any.
o    Dirigit als qui estan en possessió del títol universitari, de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de Formació Professional
o    Podran celebrar-se fins a un màxim de tres anys des de l'obtenció de la certificació o cinc anys en el cas de persones amb discapacitat.
o    La retribució queda fixada pel conveni/ grup professional i nivell retributiu d'acord amb les funcions que exercisca la persona treballadora. En qualsevol cas, no pot ser inferior al SMI
o    No són possibles les hores extres, però si les complementàries.
o    Ha d'existir per part de l'empresa un pla formatiu individual i l'assignació d'un tutor

Contracte indefinit adscrit a obra
Aquest tipus de contracte està específicament articulat per al sector de la construcció, per la qual cosa s'assenyala que té per objecte el desenvolupament de tasques o de serveis que estan estretament relacionats amb activitats dins del Conveni General del Sector de la Construcció.

La finalització de l'obra porta implícita l'obligació de l'empresa d'efectuar una proposta (per escrit) a la persona treballadora per a la seua recol·locació, amb la consegüent formació en cas necessari.

Les causes de l'extinció del contracte:
•    Inexistència d'obres a la província.
•    Falta de qualificació per a obra a la província.
•    Rebuig de la persona treballadora per a la seua recol·locació.

 

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info