UA

Modalitats de contractació després de la Reforma Laboral 2022

Noves modalitats de contractació:

A partir del 30 de març de 2022 aquest serà el marc normatiu


L'RDL 32/2021, de 28 desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, modifica l'Estatut dels treaballadors per a generalitzar el contracte indefinit i limitar la temporalitat. S'eliminen així els contractes d'obra i servei, els eventuals i d'interinitat, permetent-se la contractació de duració determinada només per circumstàncies de la producció i per substitució d'una persona treballadora. S'estableix, a més, una nova regulació dels contractes formatius i dels contractes fixos discontinus. A més, en el sector de la construcció es regula el nou contracte indefinit adscrit a obra.

Contractació de duració determinada:
-En cas de necessitat a causa de la substitució d'un treballador/a. El substitut o la substituta podrà començar la prestació de serveis com a màxim, durant 15 dies previs a la substitució.

-Augment imprevisible/ circumstàncies de la producció. En aquest cas, el temps màxim oscil·la entre els 6 mesos i els 12 (si així ho recull el conveni col·lectiu). Com a clar exemple, s'emmarquen les campanyes de nadal, de rebaixes o agrícoles, amb un màxim de 90 dies a l'any no consecutius.

Es redueix a 18 mesos en un període de 24 mesos el termini permés per a l'encadenament de contractes temporals. Si aquesta fórmula s'incomplira, el treballador passarà a adquirir la condició d'indefinit.

Contracte fix discontinu: haurà de concertar-se per a treballs de naturalesa estacional o activitats productives de temporada. Les persones treballadores tenen, amb el contracte fix-discontinu, els mateixos drets que els emparen en l'indefinit, inclosa la indemnització per acomiadament
En el cas que, en un període de dos anys, l'empleat acumule més d'any i mig encadenant contractes en una mateixa empresa, passarà a ser indefinit.

Contractes formatius, que tindrà dues modalitats:

•    Formació en alternança:

o    Persones de fins a 30 anys
o    La duració establida oscil·la entre els 3 mesos i els 2 anys.
o    El seu objectiu és poder compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els processos formatius en formació professional, estudis universitaris o Catàleg d'Especialitats formatives
o    Haurà d'haver-hi un tutor que s'encarregue de monitorar el pla formatiu.
o    Les jornades seran no superiors al 65% el primer any i 85% el segon any sense poder realitzar hores extra, treball a torns o jornades nocturnes.
o    La retribució s'adaptarà al conveni i no podrà baixar de 60% (el primer any i del 75% el segon any). Mai serà menor al SMI proporcional a la jornada.
o    No genera indemnització a la seua finalització

•    Obtenció de la pràctica professional:

o    La duració del contracte no pot ser inferior als 6 mesos ni superior a 1 any.
o    Dirigit als qui estan en possessió del títol universitari, de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de Formació Professional
o    Podran celebrar-se fins a un màxim de tres anys des de l'obtenció de la certificació o cinc anys en el cas de persones amb discapacitat.
o    La retribució queda fixada pel conveni/ grup professional i nivell retributiu d'acord amb les funcions que exercisca la persona treballadora. En qualsevol cas, no pot ser inferior al SMI
o    No són possibles les hores extres, però si les complementàries.
o    Ha d'existir per part de l'empresa un pla formatiu individual i l'assignació d'un tutor

Contracte indefinit adscrit a obra
Aquest tipus de contracte està específicament articulat per al sector de la construcció, per la qual cosa s'assenyala que té per objecte el desenvolupament de tasques o de serveis que estan estretament relacionats amb activitats dins del Conveni General del Sector de la Construcció.

La finalització de l'obra porta implícita l'obligació de l'empresa d'efectuar una proposta (per escrit) a la persona treballadora per a la seua recol·locació, amb la consegüent formació en cas necessari.

Les causes de l'extinció del contracte:
•    Inexistència d'obres a la província.
•    Falta de qualificació per a obra a la província.
•    Rebuig de la persona treballadora per a la seua recol·locació.

 

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Linkedin

© 1996-2018 GIPE, Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació, Universitat d'Alacant Fundació General. CIF: G53738308. [HTML5]

Aquesta web utilitza cookies…+info